JACHT KLUB PAN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania ze sprzętu klubowego dla członków Klubu jest opłacenie rocznej składki.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku wymienionego w pkt. 1. Członkowie władz Klubu jako prace na rzecz Klubu mają zaliczony udział w tychże władzach.
 3. Członkowie Klubu, spełniający warunki wymienione w pkt. l. lub 2., uzyskują zniżki w opłatach za korzystanie ze sprzętu wg zasad, które określa niniejszy Regulamin. Uprawnienie do zniżek przysługuje po trzech miesiącach od daty przyjęcia do Klubu.
 4. Ze sprzętu klubowego mogą korzystać także osoby nie będące członkami Klubu - na obozach klubowych oraz poprzez wyczarterowanie łodzi od Klubu, w miarę wolnych miejsc i po zawarciu z Klubem umowy oraz uiszczeniu ustalonych przez Zarząd opłat.
 5. Łodzie klubowe mogą być użytkowane tylko po wydaniu przez klubową Komisję Techniczną orzeczenia o zdolności żeglugowej w danym sezonie, wpisanego do dziennika jachtowego.

 6. II. PRACE NA RZECZ KLUBU

 7. Prace na rzecz Klubu liczy się w godzinach bosmańskich, zwykle równych czasowi efektywnej pracy. W pracach ważnych dla Klubu stosuje się przeliczniki:
  1. 1 godz. wykładu na kursie jest liczona jako 3 godziny bosmańskie
  2. 1 godz. szkolenia praktycznego na Zalewie Zegrzyńskim jest liczona jako 2 godz. bosmańskie
  3. w przypadkach szczególnych przelicznik jest określany przez bosmana łodzi w porozumieniu z pionem technicznym.
 8. Prace na rzecz Klubu zaliczane są przez:
  1. bosmana łodzi - prace remontowe przy konkretnej łodzi
  2. członków Zarządu - w zakresie spraw leżących w ich kompetencji
  3. uchwałę Zarządu na wniosek członka Zarządu.
 9. Prace na rzecz Klubu mogą nie zostać uznane całkowicie lub częściowo w przypadku złej jakości lub niskiej efektywności pracy. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu.
 10. Godziny pracy na rzecz Klubu są zapisywane na indywidualnej karcie pracy członka Klubu (data, liczba godzin, rodzaj pracy, przelicznik, podpis osoby uprawnionej) oraz w zeszycie prowadzonym przez pion techniczny.
 11. Indywidualna karta pracy z zaliczoną wymaganą liczbą godzin bosmańskich oraz z poświadczeniem przez skarbnika o zapłaceniu składek jest podstawą do otrzymania zniżki w opłatach za korzystanie ze sprzętu.
 12. W przypadku braku uzgodnienia z bosmanem lub organizatorem prac sama obecność członka Klubu nie może stanowić podstawy do zaliczenia godzin bosmańskich.
 13. Można odpracować godziny bosmańskie za inną osobę.
 14. Odpracowanych w danym sezonie godzin nie można przenieść na następny sezon, nawet w przypadku niewykorzystania przysługujących za nie zniżek.

 15. III. BOSMAN

 16. Bosman jest mianowanym przez Zarząd członkiem Klubu, który wyraził zgodę i podjął się odpowiedzialności za prace przy powierzonym mu do opieki technicznej sprzęcie Klubu.
 17. Bosman ma prawo do:
  1. zniżki 100% opłaty za dwie koje w jednym turnusie dwutygodniowym i zniżki 50% za jedną koję w kolejnych turnusach,
  2. pierwszeństwa w kwalifikacji na pływania indywidualne,
  3. wnioskowania do Zarządu o nie dopuszczenie do pływania danej osoby na powierzonym mu sprzęcie.
 18. Bosman ma obowiązek:
  1. doprowadzenia w wyznaczonym terminie powierzonego mu sprzętu do stanu zdolności żeglugowej, estetycznego wyglądu i sprawności wszystkich urządzeń.
  2. założenia dziennika jachtowego i nadzoru nad jego wypełnianiem na bieżąco,
  3. zaliczania godzin bosmańskich przy powierzonym mu sprzęcie,
  4. gospodarowania materiałami i narzędziami Klubu w zakresie potrzebnym do prowadzenia prac,
  5. zawieszania pływania łodzi, której jest bosmanem, a która ze względu na nowo zaistniałe przyczyny nie jest w stanie zdolności żeglugowej. W takim przypadku zobowiązany jest do jak najszybszego usunięcia przyczyny zawieszenia, a następnie może dopuścić łódź do pływań, biorąc na siebie odpowiedzialność za zdolność łodzi do żeglugi. W przypadkach poważniejszych postępuje wg zasad określonych w pkt. 24, 26, 45, 46.
 19. Uprawnienia do zniżek i przywilejów bosmana ulegają anulowaniu, jeśli powierzony mu sprzęt nie zostanie wodowany w wyznaczonym terminie, nie uzyska orzeczenia Komisji Technicznej o zdolności żeglugowej, lub w trakcie sezonu klubowego zostaną ujawnione istotne zaniedbania bosmana w przygotowaniu sprzętu do eksploatacji.
 20. Zawieszenia bosmana w jego prawach i obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym może dokonać komandor lub wicekomandor odpowiedzialny za sprawy techniczne do czasu najbliższego zwykłego zebrania Zarządu Klubu. Na zebraniu Zarząd podejmuje dalsze decyzje w tej sprawie.

 21. IV. KOMISJA TECHNICZNA - DOPUSZCZANIE SPRZĘTU DO PŁYWANIA I ZAWIESZANIE

 22. Klubową Komisję Techniczną powołuje Zarząd jako organ orzekający i doradczy w sprawach technicznych. Komisja w bieżących działaniach kieruje się swoim wewnętrznym regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.
 23. Orzeczenia Komisji Technicznej mogą być zmienione tylko przez nią samą.
 24. Orzeczenia Komisji Technicznej muszą byś sygnowane w składzie co najmniej dwuosobowym.
 25. Zawieszenia pływania jachtu ze względów bezpieczeństwa w ciągu sezonu może dokonać:
  1. bosman danej łodzi
  2. komandor, wicekomandor i członkowie Zarządu ds. technicznych
  3. komandor obozu klubowego
  4. Komisja Techniczna
 26. Zawieszenie pływania przez osoby wymienione w pkt. 22 a, b i c może być uchylone przez: a/ osoby, które decyzję taką podjęły - na ich odpowiedzialność, b/ Komisję Techniczną.
 27. Bosman, który podejmie decyzję o zawieszeniu pływania, ma obowiązek usunięcia przyczyny takiej decyzji. W przypadkach poważniejszych ma obowiązek zwrócić się do Komisji Technicznej. Obowiązek zwrócenia się do Komisji Technicznej ciąży także na pozostałych osobach zawieszających pływania, jeśli wg ich oceny zagrożone jest bezpieczeństwo.
 28. Z wnioskiem o zawieszenie pływań na sprzęcie niebezpiecznym powinien wystąpić do Zarządu lub Komisji Technicznej także sternik, który stwierdzi zagrożenie.
 29. Zawieszenie i ponowne dopuszczenie do pływania muszą być wpisane do dziennika jachtowego.

 30. V. KWALIFIKACJA NA PŁYWANIA MAZURSKIE, ZASADY PRZYZNAWANIA ZNIŻEK

 31. Kwalifikację na rejsy mazurskie przeprowadza Zarząd w trybie jawnym w terminie wcześniej podanym do wiadomości członków Klubu.
 32. W wyniku kwalifikacji Zarząd przyznaje jacht czarterującemu, który odpowiada wobec Klubu za powierzony mu sprzęt. W przypadkach gdy czarterujący nie jest prowadzącym jacht (sternikiem), za stan sprzętu odpowiadają solidarnie czarterujący i sternik, który jako prowadzący ma obowiązek znać i stosować się do zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 33. Zarząd może odmówić powierzenia sprzętu osobom, które nadużyły zaufania Klubu lub których kwalifikacje żeglarskie budzą wątpliwości. Odmowę taką Zarząd uzasadnia.
 34. Zarząd ustala stawki za czarter łodzi dla członków Klubu i osób spoza Klubu oraz liczbę koi na danej łodzi. Stawka i liczba koi są podstawą obliczania opłat i ewentualnych zniżek. Jeśli czarterujący jest członkiem Klubu i opłacił składki, stawka dla członków Klubu jest stosowana wobec całej załogi i wolnych koi. Zarząd ustala także wysokość opłaty za używanie silnika, której nie obejmują zniżki za odpracowanie godzin bosmańskich ani za bosmaństwo łodzi.
 35. Członkom Klubu z odpracowanymi godzinami bosmańskimi i ich dzieciom poniżej 14 lat przysługuje 50% zniżki za koję. Koleżanki będące członkami Klubu i wychowujące dzieci do lat 4 korzystają ze zniżki 50% bez odpracowywania godzin bosmańskich.
 36. Za klubowy sezon żeglarski przyjmuje się pięć dwutygodniowych turnusów, rozpoczynających się i kończących w soboty, licząc od końca sierpnia wstecz.
 37. W okresie poza klubowym sezonem żeglarskim czarterujący mają prawo do 50% zniżki. Obowiązują przy tym także zniżki za odpracowanie godzin bosmańskich.
 38. Osoby spoza Klubu mają prawo do 50% zniżki na koję po odpracowaniu 15 godzin bosmańskich.
 39. Członkowie honorowi, członkowie Zarządu i Komandor obozu klubowego mają prawo do 50 % zniżki na koję, z wyłączeniem członków Zarządu ds. technicznych, ds. pływań i skarbnika, którzy otrzymują uprawnienia bosmańskie.
 40. Zarząd swoją uchwałą może przyznać zniżki nadzwyczajne.
 41. Celem zabezpieczenia drobnych roszczeń materialnych Klub pobiera oprócz opłat czarterowych zwrotną kaucję w wysokości określonej przez Zarząd. W przypadku kradzieży, zatonięcia lub poważnego uszkodzenia jachtu, silnika, osprzętu lub wyposażenia czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 42. Po zakwalifikowaniu na pływania mazurskie, czarterujący zobowiązany jest wpłacić w określonym przez Zarząd terminie przedpłatę w wysokości co najmniej 1/4 należnej opłaty za czarter.
  1. Nie wpłacenie owej kwoty w terminie oznacza rezygnacją z czarteru i upoważnia Zarząd do zakwalifikowania innej załogi do czarteru danej łodzi.
  2. Zarząd gwarantuje zachowanie przez czarterującego nabytych praw do czarteru w przypadkach ewentualnych zmian stawek czarterowych następujących już po dokonaniu wpłaty.
 43. Zarząd ustala termin wniesienia reszty opłaty za czarter, pozostałej do uregulowania po wniesieniu przedpłaty, o której mowa w punkcie 38.
 44. W przypadku rezygnacji z czarteru bez znalezienia załogi zastępczej, którą zaakceptuje Zarząd, wniesiona przedpłata przepada na rzecz Klubu.

 45. VI. STERNIK JACHTU

 46. Prowadzący jacht, zwany dalej sternikiem, od momentu przejęcia jachtu do momentu jego przekazania następnemu sternikowi lub osobie upoważnionej przez Zarząd odpowiada za bezpieczeństwo załogi oraz stan i wyposażenie jachtu. Dba, aby jacht spełniał wymagania przepisów i przestrzega zasad dobrej praktyki żeglarskiej.
 47. Sternik powinien posiadać niezbędne dokumenty osobiste (patent, książeczkę żeglarską) i jachtowe (dowód rejestracji, dziennik jachtowy) oraz powinien dopilnować, aby odpowiednie dokumenty posiadali także członkowie załogi.
 48. Sternik zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wszelkich uszkodzeń jachtu, tak aby stan jachtu w czasie pływania i przy przekazywaniu następnej załodze odpowiadał wymaganiom wynikającym z odpowiednich przepisów.
 49. W przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuowanie rejsu i braku możliwości usunięcia jej do końca terminu rejsu, sternik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić załogę następnego rejsu oraz Zarząd Klubu.
 50. Sternik powinien wpisać do dziennika wszystkie awarie, podać ich przyczyny, sposób usunięcia i ewentualne wskazówki odnośnie dalszego użytkowania sprzętu.
 51. Przed przekazaniem jachtu następnej załodze lub pozostawieniem na postój powinien być dokonany klar na jachcie, usunięte usterki i doprowadzone do porządku całe wyposażenie, niezależnie czy załoga używała go czy nie.

 52. VII. KOMANDOR OBOZU KLUBOWEGO

 53. Komandorem obozu klubowego jest osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu. Komandor jest organizatorem obozu i sprawuje władzę dyscyplinarną nad wszystkimi członkami obozu, w tym także nad sternikami stanowiącymi kadrę obozu.
 54. Komandor obozu odpowiada za bezpieczeństwo jachtów pływających na obozie i razem z Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) obozu - za program szkolenia, a także za rozliczenie finansowe obozu.
 55. Komandor obozu nadzoruje przestrzeganie zasad regulaminu klubowego i innych przepisów żeglarskich.

 56. VIII. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE JACHTU

 57. Dokumentem uprawniającym do przejęcia i przekazania jachtu jest "Protokół przejęcia i przekazania jachtu" podpisany przez wicekomandora ds. pływań lub osobę zastępującą go. Dokument ten jest podstawą do zwrotu kaucji, o której mowa w punkcie 37.
 58. Przekazywanie jachtu następuje na przystani Stacji Hydrobiologicznej Centrum Ekologii PAN w Mikołajkach w dniu i godzinie ustalonej z załogą przejmującą i wicekomandorem ds. pływań (z reguły o godz. 12).
 59. Spóźnienie w przejęciu lub przekazaniu jachtu w granicach 4-12 godzin pociąga za sobą potrącenie z kaucji sumy będącej równowartością połowy pełnopłatnego czarteru za jedną dobę. Spóźnienie powyżej 12 godzin pociąga za sobą potrącenie pełnopłatnego czarteru za każdą rozpoczętą dobę, a ponadto spóźniający się ponosi koszty postoju łodzi i noclegu załogi oczekującej.
 60. Przekazanie jachtu obejmuje:
  1. sprawdzenie przez przekazującego i przejmującego stanu jachtu i wyposażenia zgodnie ze spisem zamieszczonym w dzienniku jachtowym,
  2. wręczenie sternikowi przejmującemu jacht dowodu rejestracyjnego i dziennika jachtowego
  3. dokonanie w protokołach przejęcia-przekazania jachtu i w dzienniku jachtowym wpisów określających datę i miejsce przekazania jachtu, stan jachtu i wyposażenia, ewentualne braki. Wpisy muszą być potwierdzone podpisami obu sterników.
 61. W razie nieprzybycia załogi przejmującej jacht dokumenty i klucze należy pozostawić kierownikowi Stacji Hydrobiologicznej lub osobie przez niego wskazanej (może nią być na przykład bosman przystani), a jacht zabezpieczyć na postój we wskazanym przez kierownictwo Stacji miejscu.
 62. Sternik, który przejmuje jacht niebezpośrednio od poprzedniej załogi, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd o stwierdzonych brakach i usterkach i dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku jachtowym. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku jest on odpowiedzialny materialnie za wszystkie stwierdzone później braki.
 63. Rozliczenie kaucji następuje po uzyskaniu akceptacji bosmana.

IX PRZEBYWANIE NA STACJI W MIKOŁAJKACH

 • Załogi jachtów klubowych muszą pamiętać, że na terenie Stacji korzystamy z gościnności gospodarzy terenu i dlatego szczególnie należy przestrzegać zasad etyki żeglarskiej i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Stacji, a zwłaszcza następujących zasad:
  1. Czas przebywania na terenie Stacji należy ograniczyć do niezbędnego minimum (nie dłużej niż 4 godziny)
  2. W przypadku postoju dłuższego niż 4 godziny należy uzyskać na to zgodę Kierownika Stacji i uiścić stosowne opłaty
  3. W przypadku pozostawienia samochodu na terenie Stacji należy na to uzyskać zgodę Kierownika Stacji i uiścić stosowne opłaty
  4. Postój samochodu na przystani dopuszcza się jedynie na czas rozładowania i załadowania bagaży
  5. Nie dopuszcza się biwakowania na terenie Stacji. Na nocowanie w porcie na jachcie należy uzyskać zgodę Kierownika Stacji. Sytuacja taka jest dopuszczalna tylko wyjątkowo, ze względów bezpieczeństwa.

 • X PŁYWANIA NA ZALEWIE ZEGRZYŃSKIM

 • Dowód rejestracyjny jachtu na pływania po Zalewie Zegrzyńskim wydaje bosman, wicekomandor ds. pływań lub osoba przez niego upoważniona.
 • Sternik zobowiązany jest zwrócić bosmanowi dokumenty jachtu nie później niż w najbliższą środę na zebraniu klubowym bądź przekazać je w określonym terminie osobie wskazanej przez wicekomandora ds. pływań.
 • Przed pobraniem dokumentów jachtu sternik powinien wpłacić stosowną opłatę.
 • Przed wypłynięciem sternik powinien wpisać się do zeszytu pływań znajdującego się u kierownika przystani, podając swoje uprawnienia, skład załogi, godzinę wypłynięcia i przewidywany czas powrotu, a po powrocie odnotować powrót.
 • Sternik może pobrać osprzęt i wyposażenie przynależne tylko do danej łódki, której dotyczy zgoda wicekomadora ds. pływań lub osoby upoważnionej. Niedopuszczalne jest używanie osprzętu i wyposażenia innej łódki.
 • Osprzęt i wyposażenie powinny być zwrócone w stanie możliwie suchym, a jeśli są wilgotne powinny być rozwieszone dla wysuszenia w odpowiednim pomieszczeniu. Osprzęt i wyposażenie powinny być umieszczone w miejscu dla niego przeznaczonym.
 • Sternika, także w pływaniach na Zalewie, obowiązują zasady sformułowane w pkt. 41-46 (rozdział "Sternik jachtu").

 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach budzących wątpliwości wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu, a w przypadkach wymagających szybkiej decyzji - do poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z ich kompetencjami, lub do Komisji Technicznej.
 • Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie, osoby korzystające ze sprzętu klubowego ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami dyscyplinarnymi Polskiego Związku Żeglarskiego.

 • Warszawa, 25.06.1997,
  ze zmianami z dnia 24.03.2004
  Zarząd JK PAN
  CopyRight: Konrad J. Dębski 2015