JACHT KLUB PAN

STATUT

Jacht Klubu Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne
 1. Jacht Klub Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Klubem, jest Klubem żeglarskim pracowników Polskiej Akademii Nauk.
 2. Klub działa pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 3. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej, wpisanym do ewidencji i posiadającym osobowość prawną.
 4. Klub realizuje swoje cele we współdziałaniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Polskiej Akademii Nauk i z administracją Polskiej Akademii Nauk.
 5. Klub jest członkiem Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i uczestniczy w jego działalność w zakresie i na zasadach określonych przez statut WOZŻ; Klub może być także członkiem innych stowarzy
 6. Terenem podstawowym działania Klubu jest województwo mazowieckie, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
 7. Proporczyk Klubu jest trójkątny, barwy żółtej, z godłem Klubu. Godłem Klubu jest stylizowana róża wiatrów w kolorze czarnym.
 8. Klub używa pieczęci podłużnej o treści: "Jacht Klub Polskiej Akademii Nauk" z adresem oraz pieczęci okrągłej o treści na obwodzie "Jacht Klub Polskiej Akademii Nauk" i godłem Klubu w środku .
 9. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 10. II. Cel i środki działalności Klubu

 11. Celem działalności Klubu jest:
  1. umożliwienie pracownikom Polskiej Akademii Nauk i ich rodzinom czynnego wypoczynku oraz rekreacji i uprawiania sportu żeglarskiego,
  2. krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz popularyzacja tradycji i dobrych obyczajów żeglarskich,
  3. współudział w pracach badawczych z zakresu żeglarstwa i dziedzin z nim związanych.
 12. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. tworzenie warunków zapewniających członkom Klubu i ich rodzinom możliwości rekreacji i uprawiania sportu żeglarskiego,
  2. popularyzowanie żeglarstwa wśród pracowników Polskiej Akademii Nauk i ich rodzin oraz umożliwienie im jego uprawiania,
  3. prowadzenie teoretycznych i praktycznych kursów żeglarskich.
  4. organizowanie imprez i obozów żeglarskich oraz branie udziału w żeglarskich imprezach krajowych i zagranicznych,
  5. czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,
  6. prowadzenie przystani żeglarskiej,
  7. prowadzenie lokalu klubowego, biblioteki oraz organizowanie innych form życia kulturalno-towarzyskiego,
  8. prowadzenie warsztatów szkutniczych dla budowy i naprawy sprzętu żeglarskiego na użytek Klubu, członków Klubu i innych organizacji żeglarskich,
  9. udzielanie pomocy członkom w nabywaniu, wynajmowaniu, budowie i naprawie sprzętu żeglarskiego,
  10. współpracę z innymi organizacjami i klubami na terenie całego kraju dla realizacji celów Klubu.

 13. III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 14. Członkowie Klubu dzielą się na: honorowych, rzeczywistych i kandydatów oraz wspierających.
 15. Tytuł Honorowego Członka Klubu nadaj e na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek poparty przynajmniej przez 5 członków Walne Zgromadzenie Członków osobom specjalnie zasłużonym dla rozwoju i działalności Klubu. Członkiem honorowym zostaje także wybrany przez Walne Zgromadzenie Komandor Honorowy.
 16. Członek Honorowy ma prawa członka rzeczywistego, nie wnosi wpisowego i jest zwolniony od wszelkich świadczeń na rzecz Klubu.
 17. Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać osoba, która:
  1. jest członkiem PAN, pracownikiem placówek PAN lub pełnoletnim członkiem jego rodziny,
  2. wniesie do Zarządu deklarację pisemną,
  3. zostanie przyjęta przez Zarząd,
  4. opłaci wpisowe i składkę klubową,
  5. nie spełnia warunku "a", ale jej deklaracja zostanie poparta przez dwóch członków rzeczywistych.
 18. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, instytucja lub organizacja popierająca działalność i cele Klubu.
 19. Członkiem kandydatem może być osoba w wieku od 14 do 18 lat, która spełni warunki § 15 oraz przedstawi zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa i przynależność do Klubu.
 20. Członek rzeczywisty Klubu ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Klubu, wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu,
  2. korzystać ze sprzętu i wszystkich urządzeń będących własnością Klubu lub oddanych Klubowi do dyspozycji oraz innych udogodnień, jakie Klub stwarza swoim członkom,
  3. reprezentować barwy Klubu.
 21. Członek Klubu ma obowiązek:
  1. brać czynny udział w pracach Klubu,
  2. stosować się do statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu,
  3. przestrzegać dyscypliny klubowej,
  4. regularnie opłacać składkę członkowską.
 22. Przedstawiciel instytucji lub organizacji, która jest członkiem wspierającym, ma prawo uczestniczyć w pracach Klubu.
 23. Członek kandydat ma prawa i obowiązki wymienione w §§ 18 i 19
  1. w wieku do 16 lat – z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach,
  2. w wieku od 16 do 18 lat – z wyłączeniem możliwości stanowienia większości w Zarządzie Klubu lub innych Władzach Klubu.
 24. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  1. wystąpienia z Klubu zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
  2. skreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia.

 25. IV. Władze Klubu

 26. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
  2. Zarząd Klubu, składający się z Komandora, co najmniej jednego Wicekomandora, Sekretarza , Skarbnika i pozostałych członków Zarządu,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Dyscyplinarna.
  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu nie rzadziej niż jeden raz w roku i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie co najmniej dwóch trzecich członków Klubu, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków, jeżeli termin ten był podany w zawiadomieniu.
  2. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż do końca marca następnego roku.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Klubu, na każde żądanie Komisji Rewizyjnej lub też na żądanie jednej trzeciej członków Klubu.
  2. Zarząd Klubu obowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu jednego miesiąca.
 27. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  1. Walne Zgromadzenie:
   1. uchwala kierunki i program działalności Klubu,
   2. wybiera i odwołuje członków Władz Klubu.
   3. uchwala zalecenia dla Władz Klubu, wysokość wpisowego i składki członkowskiej,
   4. rozpatruje i ocenia działalność Klubu i jego władz, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   5. uchwala zmiany Statutu Klubu,
   6. nadaje tytuł Honorowego Członka Klubu,
   7. rozpatruje odwołania członków Klubu od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Klubu w sprawach określonych w § 37 (b) i § 38 oraz uchwał Zarządu dotyczących członków Klubu,
   8. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały wniesione przez Władze Klubu lub jego członków,
   9. decyduje o likwidacji Klubu.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał:
   1. o nadaniu tytułu Członka Honorowego lub o pozbawieniu tego tytułu,
   2. o nadaniu praw członka rzeczywistego członkowi wspierającemu,
   3. o zmianach Statutu Klubu i likwidacji Klubu.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymienione w pkt. b) w ppkt. od 1 do 3 podejmowane są większością dwóch trzecich głosów członków obecnych na zebraniu.
 28. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat:
  1. Komandora i 5 do 8 członków Zarządu,
  2. Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków,
  3. Komisję Dyscyplinarną w składzie trzech członków.
  1. Walne Zgromadzenie może wybrać w głosowaniu tajnym Komandora Honorowego, który ma wszystkie prawa członka Zarządu.
  2. Wybór Komandora Honorowego następuje na czas nieokreślony.
 29. Komandor Honorowy i Komandor wybierani są w osobnym głosowaniu przed wyborami pozostałych Władz Klubu.
 30. W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej, uniemożliwiającego ich działalność, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie jest ono - wyborczym, powinny odbyć się wybory uzupełniające.
 31. W czasie jednej kadencji członek Klubu może być wybierany tylko do jednej z władz Klubu.
  1. Zarząd Klubu, na swoim pierwszym zebraniu, wybiera spośród siebie co najmniej jednego Wicekomandora pełniącego funkcję pierwszego zastępcy Komandora, skarbnika i sekretarza oraz określa zakres obowiązków wszystkich Członków Zarządu.
  2. Postanowienia te muszą zostać podane do wiadomości wszystkim członkom Klubu.
  3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, wybranego na Walnym Zgromadzeniu, lub ustaniu jego członkostwa w Klubie, Zarząd może powierzyć jego obowiązki jednemu z pozostałych swych członków lub uzupełnić swój skład innym rzeczywistym członkiem Klubu, przy czym Zarząd może uzupełnić swój skład liczbą osób mniejszą niż 50% składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
 32. Zarząd Klubu:
  1. ustala okresowe plany działalności Klubu, wynikające ze Statutu i zaleceń Walnego Zgromadzenia,
  2. ustala preliminarz budżetowy i zarządza majątkiem Klubu,
  3. ustala regulaminy dotyczące działalności Klubu oraz ich interpretacje,
  4. skreśla z listy członków Klubu nie wywiązujących się ze swych statutowych obowiązków,
  5. składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności,
  6. reprezentuje Klub na zewnątrz poprzez swoich przedstawicieli: Komandora i Wicekomandorów.
 33. Zarząd Klubu zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym do ważności uchwał konieczna jest obecność nie mniej niż połowy składu Zarządu, w tym Komandora lub jego pierwszego zastępcy.
 34. Komisja Rewizyjna:
  1. kontroluje na bieżąco całokształt działalności Klubu,
  2. składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i ocenę działalności Zarządu Klubu,
  3. stawia wniosek w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 35. Komisja Dyscyplinarna nadzoruje:
  1. przestrzeganie przepisów, etyki, dyscypliny i etykiety żeglarstwa amatorskiego,
  2. przestrzeganie Statutu, wewnętrznych regulaminów i uchwał Klubu.
 36. Komisja Dyscyplinarna może pełnić funkcje arbitrażowe oraz funkcje sądu koleżeńskiego w sprawach spornych pomiędzy członkami Klubu.
  1. Komisja Dyscyplinarna kieruje się w swojej działalności Żeglarskimi Przepisami Dyscyplinarnymi, uchwalonymi przez władze Polskiego Związku Żeglarskiego zgodnie z jego Statutem.
  2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Dyscyplinarnej reguluje regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 37. Zarząd Klubu może nakładać na członków Klubu kary dyscyplinarne wynikające z Żeglarskich Przepisów Dyscyplinarnych określonych w §13 pkt 1,2,6,7,8.
 38. Stronom zainteresowanym przysługuj e prawo odwołania się od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 39. Postępowanie dyscyplinarne (przeciwko członkom Klubu) wszczyna Komisja Dyscyplinarna na wniosek Zarządu Klubu, na wniosek każdego członka Klubu lub z urzędu.

 40. V. Majątek Klubu

 41. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 42. Na fundusze składają się wpisowe, składka członkowska, dotacje, darowizny, dochody z działalności statutowej.
  1. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z ustalonym budżetem.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w tym do zaciągania zobowiązań w granicach posiadanych dochodów i zatwierdzonego preliminarza budżetowego, jak również do podpisywania dokumentów dotyczących spraw finansowych upoważnieni są: Komandor wraz ze Skarbnikiem, albo Wicekomandor wraz ze Skarbnikiem.
  3. Każdy dokument musi zawierać podpisy minimum dwóch osób uprawnionych.

 43. VI. Postanowienia końcowe

  1. Likwidacja Klubu może nastąpić na wniosek podlegający uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie.
  2. Uchwała musi być podjęta większością dwóch trzecich głosów członków obecnych na zebraniu.
  3. przypadku Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest likwidacja Klubu, nie stosuje się postanowienie § 24 o drugim terminie zebrania
  1. Z wnioskiem o likwidację Klubu mogą występować członkowie Klubu lub jego władze.
  2. Wniosek o likwidację Klubu pochodzący od członków Klubu powinien być zgłoszony Zarządowi Klubu na piśmie.
  3. Zarząd Klubu, w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu powinien podać wszystkim członkom Klubu do wiadomości, że wniosek taki wpłynął i że jest umieszczony w porządku dziennym obrad Walnego Zgromadzenia.
 44. Walne Zgromadzenie ustala tryb likwidacji Klubu i decyduje o majątku Klubu.
 45. Likwidator składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
CopyRight: Konrad J. Dębski 2015